latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 13/10/2015
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


Treća međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

undefined 

Sava centar, Beograd, 15. i 16. oktobar 2015.

Generalni pokrovitelj

 

undefined Elektroprivreda Srbije, Beograd
  

 

PROGRAMSKI POKROVITELJI

 

 undefinedElektrotehnički fakultet, Beograd
 undefinedTehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 undefinedInstitut za hemijsko-tehnološka istraživanja, Beograd
 Institut tehničkih nauka SANU, Beograd 

 

 

SPONZORI

 undefined

 Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

 

 undefined

Energy Net, Kać 

 

undefined  

Polytechnik, Austrija 

 undefined

 Inženjerska komora Srbije, Beograd

Zodax  
Zodax, Beograd 

Energetske potrebe se uglavnom podmiruju ekološki problematičnim fosilnim gorivima kojih ima sve manje, a koja sve više zagađuju životnu okolinu. Zbog toga je poslednjih godina povećano interesovanje naučne i stručne javnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE). Jedan od razloga njihovog nedovoljnog korišćenja je, pored nedostatka finansijskih sredstava i nepotpunih saznanja o ovoj vrsti energije, nedovoljno razvijena ekološka svest. Srećom, odnos prema energiji se menja. Sve više podsticajnih mera za dobijanje električne energije iz obnovljivih izvora, za usavršavanje tehnologija njihovog korišćenja, pravljenje modela za planiranje, primenu, finansiranje itd. - doprinose stvaranju boljih uslova za korišćenje ovih vrsta energetskih izvora.

Poznati su ciljevi EU da do 2020. godine smanji ukupnu potrošnju energije za 20%, da u ukupnoj potrošnji energije koristi 20% njenih obnovljivih izvora i da emisiju gasova staklene bašte smanji za 20%. Poseban značaj posvećen je obnovljivim izvorima električne energije (OIEE), tako da su vlade skoro svih evropskih država donele uredbe o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije.

Obnovljivi izvori električne energije (OIEE) predstavljaju verovatno centralni deo proučavanja korišćenja OIE jer električna energija predstavlja najkvalitetniji vid energije koji se lako proizvodi, prenosi, koristi i pretvara u praktično sve ostale vidove energije. Pored toga, električna energija se može dobiti iz gotovo svih vrsta obnovljivih izvora energije i lako se pretvara u sve druge vidove energije. 

Ciljevi Konferencije  

 • Promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE 
 • Unapređenje postupaka za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije
 • Informisanje i obrazovanje javnosti u domenu OIEE
 • Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE
 • Promovisanje energetske efikasnosti u korišćenju električnih potrošača kao sredstva za smanjivanje potrošnje električne energije 
 • Afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije u Republici Srbiji  

Teme Konferencije 

 • Prateća oprema i materijali
 • Ušteda energije
 • Potencijali za proizvodnju OIEE 
 • Smanjenje globalnih i mikroklimatskih promena
 • Smanjenje zagađenja životne sredine primenom OIEE
 • Tehnologije korišćenja transportnih sredstava sa električnim pogonom u gradovima
 • Energetska efikasnost proizvodnje i potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora
 • Tehnologije i sistemi korišćenja ostrvskih vrsta OIEE; projektovanje, simulacija i optimizacija sistema korišćenja OIEE 
 • Tehnologije i sistemi korišćenja mrežom povezanih vrsta OIEE; projektovanje, simulacija i optimizacija sistema korišćenja OIEE 
 • Integracija sistema OIEE u postojeće elektrodistributivne sisteme i okruženja
 • Tehnologija i sistemi za proizvodnju električne energije pri kombinovanoj proizvodnji električne i toplotne energije za potrebe industrije i sistema daljinskog grejanja
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije iz biomase, čvrstog otpada i biogasa 
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem malih hidroelektrana 
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem geotermalne energije 
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem energije vetra 
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem energije sunca
 • Informacione tehnologije i modeli za optimalne sisteme korišćenja OIEE
 • Pravna i tehnička regulativa u domenu primene OIEE 

Međunarodni naučni odbor 

 • Prof. dr Branko Kovačević, Srbija
 • Prof. dr Aleksandar Gajić, Srbija
 • Prof. dr Nikola Rajaković, Srbija
 • Prof. Viorel Badescu, Rumunija
 • Prof. dr Pellumb Berberi, Albanija
 • Prof. dr Milorad Bojić, Srbija
 • Prof. dr Alla Denysova, Bugarska
 • Dr Aleksandar Ivancic, Španija
 • Prof. dr Miroljub Jeftić, Srbija
 • Prof. Vladimir Krstić, Kanada
 • Prof. Nikolay Mihailov, Bugarska
 • Prof. dr Stefka Nedeltcheva, Bugarska
 • Mr Dušan Nikolić, Australia
 • Dr Zoran Nikolić, Srbija
 • Dr Mila Pucar, Srbija
 • Prof. dr Valerij Sitnikov, Ukrajina
 • Prof. dr Velimir Stefanović, Srbija
 • Prof. dr Zoran Stević, Srbija  (predsednik Odbora), 
 • Prof. dr Zoran Stojiljković, Srbija
 • Prof. dr Michael Todorov, Bugarska  

Organizacioni odbor

 • Rastislav Kragić
 • Zoran Nikolić (predsednik Odbora)
 • Ilija Radovanović
 • Zoran Stević
 • Stevan Šamšalović
 • Žarko Ševaljević
 • Dragomir Šamšalović  

Program Konferencije

Četvrtak, 15. oktobar 2015.

9.30–10.00 h Registracija učesnika

10.00–10.30 h Otvaranje Konferencije 

10.30–11.00 h Plenarno predavanje 

1.

VARIJABILNI OBNOVLJIVI IZVORI U SRBIJI I POTREBE ZA SKLADIŠTENJEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

The Need for Electricity Storage and Variable Renewable Energy Sources in Serbia
Nikola RAJAKOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; i Ilija BATAS BJELIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

11.00–12.40 h Sesija 1 Obnovljivi izvori električne energije i energetska politika

2.

ISKUSTVA PRIMENE PODSTICAJNIH MERA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLЈIVIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI SA PREDLOGOM NOVOG MODELA RAZVOJA

Experience of Implementation of Incentive Measures for Renewable Energy Power Production in Republic of Serbia with Proposal of New Model for Development
Rastislav KRAGIĆ, Republika Srbija, Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd; Tomislav PERUNIČIĆ, JP Elektroprivrda Srbije, Beograd 

3.

STANJE I PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Status and Perspectives of the Renewable Electricity Use
Dušan NIKOLIĆ, Entura, Hobart, Tasmania, Australia; Zoran NIKOLIĆ; Institut tehničkih nauka SANU, Beograd 

4.

SMANJENJE ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE PRIMENOM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Reducing the Environmental Pollution by Using Renewable Energy Resources
Nada ŠTRBAC, Aleksandra MITOVSKI, Dragana ŽIVKOVIĆ, Ljubiša BALANOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Milanče MITOVSKI, RTB-Bor Grupa, Bor 

5.

POBOLJŠANJE PROCESA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE U TE-TO NOVI SAD SA ASPEKTA EKONOMSKE I ENEGRETSKE EFIKASNOSTI I SMANJENJA EMISIJE U PRODUKTIMA SAGOREVANJA

Improving the Process of Electricity and Heat in Power Plant Novi Sad from the Aspect of Economic and Efficiency Stimulate the Energy and Emissions Reductions in the Exhaust Gas
Slobodan STEVANOVIĆ, Zoran ŠUŠNJEVIĆ, Miloš SARAMANDIĆ, Dragan TOMIĆ, JP EPS ogranak Panonske TE-TO, Novi Sad 

6.

KAKO DO SOPSTVENE FOTONAPONSKE ELEKTRANE U REPUBLICI SRBIJI

How to Get Your Own Photovoltaic Power Plant
Neven Katanić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 

 

 

 12.40–13.00 h Pauza

13.00–14.00 h Sesija 2 Kogeneracija 

7.

SEKUNDARNE SIROVINE IZ POLJOPRIVREDE U PROIZVODNJI BIOGORIVA

Raw Materials for Agriculture in the Production of Biofuels
Predrag PETROVIĆ, Marija PETROVIĆ, Institut „Kirilo Savić", Beograd 

8.

UPOTREBA PILANSKOG OTPADA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ORGANIC RANKINE CIKLUSOM ZA POTREBE PILANE TVRDOG DRVETA, PRIMER IZ PRAKSE

Case Study; Sawmill Residue Use for the Production of Heat and Electricity Using the Organic Rankine Cycle Within a Hard Wood Sawmill
Lukas SCHIRNHOFER, Bernhard BRENNER, Viktor RADIĆ, Polytechnik Biomass Energy 

9.

ORGANSKI RANKINOV CIKLUS ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVOG IZVORA - BIOMASE

Organic Rankine Cycle for the Production of Electricity from Renewable Energy Sources - Biomass
Radoje KREMZER, Beograd

 

 

 14.00–14.40 h Predstavljanje sponzora 

Polytechnik, Austrija
Zodax, Beograd 

 

 

14.40–15.00 h Pauza

15.00–16.40 h Sesija 3 Energija sunca 

10.

UTICAJ TEMPERATURE NA MONOKRISTALNI SOLARNI PANEL

Effect of Temperature on a Mono-Crystalline Solar Panel
Zoran STEVIĆ, Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Marijana PANTOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd 

11.

PRIMERI PRIMENE FOTONAPONSKIH ĆELIJA U PROJEKTOVANJU ARHITEKTONSKIH FORMI 

Examples of Photovoltaic Cells Application in Designing of Architectural Forms 
Milovan ŽIVKOVIĆ, Cappoto Build, Beograd; Budimir S. SUDIMAC, Anđela DUBLJEVIĆ, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

12.

NEPREKIDNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM SNAGOM OSTRVSKIH POTROŠAČA MALE VRŠNE SNAGE (DO 4kW) KORIŠĆENJEM HIBRIDNIH (PV I GA) IZVORA

The Uninteruptable Electric Power Supply of Island Low Peak Power Consumers (up to 2.5 kW) by Using the Hybrid (Pv and Ga) Sources
Žarko ŠEVALJEVIĆ, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Beograd; Zoran NIKOLIĆ, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd 

13.

ELIMINACIJA EFEKTA DJELIMIČNOG OSUNČANJA U STRING-INVERTOR FOTONAPONSKIM SISTEMIMA

Elimination of the Partial Shading Effect in String-Inverter Photovoltaic Systems
Miodrag FORCAN, Želјko ĐURIŠIĆ, Jovan MIKULOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

14.

PATENTIRANI KONCENTRATOR SUNČEVE ENERGIJE U PROIZVODNJI TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

Patented Concentrator of Solar Energy in Production of Thermal Energy and Electricity
Stanko KOVAČEVIĆ, Samuel MRAVIK, Elektromobili d.o.o., Pančevo; 
Aleksandar RODIĆ, Željko DESPOTOVIĆ, Ilija STEVANOVIĆ, Miloš JOVANOVIĆ, 
Institut „Mihajlo Pupin" d.o.o. Beograd 

 

16.40–17.00 h Sesija 4 Energija vetra

15.

KORIŠĆENJE 3D MODELA VEROVATNOĆE SUDARA PTICE I VETROTURBINE BUDUĆE FARME VETROGENERATORA "ŠUŠARA POLJA"

Use of 3D Probability Model of a Bird - Wind Turbine Collision for the Purpose of the Future Wind Farm "Šušara Fields"
Đorđe KLISIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; Nikola BEŽANIĆ, Ivan POPOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Petak, 16. oktobar 2015. 

10.00–11.00 h Sesija 5 Hidroenergija 

16.

TERMOVIZIJA U PREVENTIVNOM ODRŽAVANJU MALIH HIDROELEKTRANA

Infrared Thermography in Preventive Maintenance of Small Hydropower Plants
Marijana PANTOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Zoran STEVIĆ, Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Milena JEVTIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor 

17.

MALA HIDROELEKTRANA NA TOKU RASHLADNE VODE TERMOELEKTRANE „NIKOLA TESLA B"

Small Hydro Power Plant at The Cooling Water Stream of the Thermal Power Plant "Nikola Tesla B" 
Zoran STOJANOVIĆ, Nemanja BANJALIĆ, JP Elektroprivreda Srbije, ogranak Termoelektrane „Nikola Tesla", Obrenovac; Vladimir STEVANOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 

18.

UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA OPTIMIZACIJU HIBRIDNOG SISTEMA

Climate Change Impact of the Hybrid System Optimization
Milan TOMOVIĆ, Miroljub JEVTIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica 

 

11.00–14.00 h Sesija 6 Nove tehnologije 

19.

FOTONAPONSKI FULL DC INVERTER MULTI VRF SISTEM KOMPANIJE GREE

Gree Fotovoltaic Full DC Inverter Multi VRF System
Branislav SERDAR, Energy Net, Kać 

20.

 

 

 

ANALIZA EFIKASNOSTI SISTEMA APU-A U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SA DISTRIBUIRANIM IZVORIMA ENERGIJE

Analysis of the Automatic Reclosing System Efficiency in Distribution Networks with Distributed Generation
Miodrag FORCAN, Želјko ĐURIŠIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd  

21.

MULTIAPLIKATIVNI UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ENERGIJE IZ GEOTERMALNIH RESURSA

A Multiapplication Impact of New Technologies of Production an Electricity Power from Geothermal Resources
Njegoš DRAGOVIĆ, Milovan VUKOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor 

22.

TRANSPORT ELEKTRONA U BI2(TE2.88SE0.12) MONOKRISTALU

Electronic Transport in BI2(TE2.88SE0.12) Single Crystal
Emina POŽEGA, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor; Svetlana IVANOV, Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Lidija GOMIDŽELOVIĆ, Ana KOSTOV, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor; Đorđe VELJOVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu; Milan RADOVANOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad 

23.

BAKAR U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 

Copper in Renewable Energy Sources 
Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Sanja PETROVIĆ, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor; Vesna GREKULOVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor 

24.

KARAKTERIZACIJA ELEKTRODNIH MATERIJALA SISTEMA ZA SKLADIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Characterization of Electrode Materials In Electrical Power Storage Systems
Zoran STEVIĆ, Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ, Vesna FAJNIŠEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor, Marijana PANTOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd, Sanja PETROVIĆ, IRM, Bor; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd 

  

 13.00–13.20 h Pauza

25.

NOVA TEHNOLOGIJA ODREĐIVANJA PARAMETARA SUPERPROVODNIKA U SISTEMIMA REKUPERACIJE KINETIČKE ENERGIJE

Improved Technology of Determination of Supercapacitor`s Parameters for the Kinetic Energy Recovery Systems
Victor BUSHER, Valeriy SYTNIKOV, Victorija JARMOLOVICH, Odessa National Polytechnic University, Ukrajina 

26.

MODELIRANJA PROCESA GASIFIKACIJA U OGLEDNOM CHP POSTROJENJU

Modelling of Gasification Process in demo CHP Plant
Aleksandar DEDIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; Srbislav GENIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Nenad ĆUPRIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu 

27.

EKONOMIČNA RASPODELA SNAGA U MIKROMREŽAMA PRIMENOM HARMONIJSKOG ALGORITMA (Prvi deo: Formulacija problema)

Economic Dispatch in Microgrids - Part I: Problem Formulation
Jordan RADOSAVLJEVIĆ i Miroljub JEVTIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica 

28.

EKONOMIČNA RASPODELA SNAGA U MIKROMREŽAMA PRIMENOM HARMONIJSKOG ALGORITMA (Drugi deo: Metod rešavanja problema)

Economic Dispatch in Microgrids - Part II: Problem Solution
Jordan RADOSAVLJEVIĆ i Miroljub JEVTIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica 

29.

IZBOR REŽIMA RADA U CILJU POVEĆANJA EFIKASNOSTI PROCESA DOBIJANJA STAKLOKERAMIKE

Operating Mode Selection in Order to Increase the Energy Efficiency of the Glass-Ceramic Materials Production
Mira COCIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Mihovil LOGAR, Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu;Viša TASIĆ, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Snežana DEVIĆ, Institut za ispitivanje materijala, Beograd 

30.

MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OTPADNOG SUMPORA U BETONIMA I NJIHOVA PRIMENA

Possibilities of Using Sulfur for Concrete Production and its Application
Milica VLAHOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Aleksandar SAVIĆ, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Sanja MARTINOVIĆ, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd; Tatjana VOLKOV-HUSOVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd  

15.20–15.40 h Godišnja konferencija Društva za obnovljive izvore električne energije

15.40 h Oproštajni ručak 

 Važne napomene

U prijavi rada, predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. Prijavu poslati organizatoru do 10. juna 2015.

Autori će do 25. juna 2015. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.

Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 1. septembra 2015. Poželjno je da rad ne bude duži od 6 strana.

Uputstvo za pripremu rada možete preuzeti ovde. 

Zvanični jezici komuniciranja su srpski i engleski jezik.

Za uslove sponzorstva nad skupom i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora.

Kotizacija za građane Srbije iznosi 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti), ako se uplata izvrši do 1. oktobra, a posle tog datuma iznosi 140 evra (u dinarskoj protivvrednosti). Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova, zbornik radova (na CD-u), troškovi organizacije skupa, svečani ručak po završetku skupa i dr.

Članovi SMEITS-a i studenti imaju popust od 20% na kotizaciju.

Autori radova oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Apstrakti radova koje Međunarodni naučni odbor prihvati i uvrsti u program, biće objavljeni u zborniku rezimea radova. Radovi će biti objavljeni na CD-u sa svojim brojem ISBN. 

Inženjerska komora Srbije uvrstila je Treću međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije u svoj Program kontinuirane obuke. Više informacija možete naći ovde.  

Hotel "88 Rooms" nudi povoljne uslove boravka autorima i učesnicima Treće međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije. Ukoliko ste zainteresovani, prijavite se ovde.

 

Obaveštenja o Konferenciji biće na SMEITS-ovoj web-strani­ci (www.smeits.rs) ili kod organizatora:

 

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 
Društvo za obnovljive izvore električne energije (DOIEE)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd. 
 Tel. 011/3230 041, 3031 696, tel./faks 3231 372. 
 E mail: office@smeits.rs, www.smeits.rs

 


Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH