latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 08/06/2017
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


Radovi izloženi na 30. Procesingu

1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta 

1.

Pristup rizicima u sistemu menadžmenta kvalitetom zasnovan na metodi FMEA

     undefined  

Ana Čobrenović1), Mladen Đurić2), 
1) MPC Holding, Beograd, 2) Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd 

2.

Postupci za procenu rizika od požara

    undefined

Ivan Aranđelović1), Radenko Rajić2), Marko Savanović1)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnička škola strukovnih sudija „Tehnikum Taurunum“, Beograd

3.

Inženjerska etika

Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Nebojša Manić, Saša Marković
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

4.

Organizacija rada u laboratoriji za Automatsko upravlјanje i programabilne logičke kontrolere

    undefined

Aleksandar Savić, Dragan Knežević
Elektrotehnička škola „Rade Končar“, Beograd

2. Procesne tehnologije 

5.

Otpornost na udar kompozitnih kolon lamina

Vera Obradović1), Dušica Stojanović2), Vesna Radojević2), Petar Uskoković2), Radoslav Aleksić2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

6.

Moderan pristup organskoj sintezi upotrebom mikroreaktorskih sistema

    undefined

Julijana Tadić1), Ana Dajić1), Luka Matović1), Jovan Jovanović1), Marina Mihajlović1), Dušan Mijin2), Mića Jovanović2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

7.

Tretman otpadne vode iz nove topionice bakra RTB Bor

    undefined

Dragana Radovanović, Milisav Ranitović, Željko Kamberović, Marija Korać, Milorad Gavrilovski
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

8.

Primena azo boja u izradi fotonaponskih sistema

    undefined

Luka Matović1), Aleksandra Mašulović2), Julijana Tadić1), Jelena Lađarević2), Bojan Božić2), Branimir Grgur2), Maja Radetić2), Dušan Mijin2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

9.

Tehnološki procesi utečnjavanja i isparavanja zemnog gasa u funkciji lanca snabdevanja svetskog tržišta

Dragan Radiš
Messer Tehnogas AD, Beograd

10.

Procesibilnost livenih kompozitnih eksploziva

    undefined

Danica Simić, Mirjana Dimić, Bojana Fidanovski, Uroš Anđelić
Vojnotehnički institut, Beograd

Poster sesija

11.

Proračun i dimenzionisanјe vrtložnih gorionika korišćenјem namenskog softvera

Branislav Repić, Aleksandar Erić, Stevan Nemoda, Milica Mladenović
Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke, „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Beograd

12.

Uklanjanje arsena iz vodenih rastvora primenom modifikovanog otpadnog PET-a

Milica Karanac, Jelena Rusmirović, Zlata Veličković, Dimitrije Stevanović, Aleksandar Marinković
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

13.

Predviđanje dopunskih molarnih zapremina pomoću Prigogine-Flory-Patterson (PFP) i Extended Real Association Solution (ERAS) modela

Nikola Grozdanić, Ivona Radović
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

14.

Modelovanje termofizičkih veličina rastvarača koji se koriste pri regenerativnim mokrim postupcima odsumporavanja dimnih gasova

Divna Majstorović1), Nikola Živković2), Emila Živković1), Mirjana Kijevčanin1)
1) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Beograd

15.

Dvofazni rastvarači kao ekološka alternativa za isparljive industrijske rastvarače

Jelena Vuksanović
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

16.

Eksperimentalno i teorijsko istraživanje cis– i trans– izomera

Milana M. Zarić1), Mirjana Lj. Kijevčanin2)
1) NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 Radovi studenata – poster sesija 

17.

Tehnički propisi i standardi kao podrška primeni metrologije u organizacionim sistemima: pregled stanja u Srbiji

Milica Ilić, Nina Dubajić, Jelena Draganović
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

18.

Značaj analize rizika i korisne metode: studija slučaja srpskih proizvodnih kompanija

Мirjana Štefika, Miloš Nedeljković, Magdalena Pejović
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

19.

Mogućnosti unapređenja i rekonstrukcije postrojenja za desalinizaciju morske vode

Jovana Gradinac, Katarina Knežević, Katarina Milivojčević
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

20.

Sistem za dobijanje pijaće vode iz arteških bunara

Zaga Trišović
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

21.

Konstrukcija suda za topljenje olova u kućnim uslovima

Predrag Živković
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

22.

Određivanje termodinamičkih i transportnih svojstava smeše dizel goriva sa biodizelom i etanolom

Sara Momčilović, Gorica Ivaniš, 
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

23.

Optimizacija mokrog postupka granulacije u fluidizovanom sloju

Katarina Joksimović1), Radmila Živanović1), Mihal Đuriš2), Zorana Arsenijević2), Tatjana Kaluđerović Radoičić1)
1) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2) Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd

   

Predstavljanje sponzora 

Wilo, Beograd 

               

Ovex inženjering, Beograd

              

Grundfos Srbija, Beograd

                

3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja  

24.

Automatizacija postrojenja za skladištenje i pretakanje metanola u pogonu za proizvodnju dizela

    undefined

Stanko P. Stankov, Saša P. Arsić, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić
Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

25.

Gašenje individualnih kotlovskih postrojenja i povezivanje na toplovodnu mrežu sistema daljinskog grejanja

    undefined

Toni Osmanoski1), Dragoslav Valdevit1), Nikola Karličić2)
1) JKP „Beogradske elektrane“, Beograd; 2) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

26.

Izrada tehničke dokumentacije, nadzor i puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) na Kopaoniku – iskustvo projektanata

    undefined

Zorana Radibratović, Marko Ljuboja, Bilјana Cakić
Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ AD, Beograd

27.

Primena Internet of Things (IoT) rešenja u upravljanju održavanjem u proizvodnji

    undefined

Dejan Damnjanović
Atoms and Bits d.o.o., Beograd

28.

Proračun posuda sa vazduhom za zaštitu cevovoda od hidrauličnog udara

    undefined

Nikola Tanasić1), Mirjana Stamenić1), Srbislav Genić1), Andrija Petrović1), Milan Milivojević2), Dorin Lelea3)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 3) Politehnica University Timisoara, Romania

4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme 

29.

Projektovanje automatskih visokoregalnih skladišta (AVS-a) u farmaceutskoj industriji

    undefined

Nenad Kosanić
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

30.

Automatizacija fabričkih ispitivanja distributivnih transformatora

    undefined

Krsta Brčić1), Branislav Brčić1), Dragan Radić2),
1) Luthardt doo Beograd, 2) MINEL-DINAMO doo, Beograd

31.

Obim ispitivanja zavarenog spoja kod posuda pod pritiskom prema SRPS EN 13445-2:2014

    undefined

Sanja Petronić, Radomir Jovičić, Olivera Erić-Cekić, Dimitrije Maljević
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj 

32.

Biološki tretman fenolne otpadne vode

Sabina Begić1), Vladan Mićić2), Zoran Petrović2), Darko Manjenčić3)
1) Tehnološki fakultet Tuzla Univerziteta u Tuzli, FBiH, 2) Tehnološki fakultet Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH, 3) Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

33.

Mogućnost odgovora zdravstvenih ustanova na industrijske akcidente – primer zdravstvene ustanove u opštini Obrenovac

Zoran Lapčević1), Borjan Brankov2), Marina Nenković-Riznić2), Mila Pucar2), Stefan Mandić-Rajčević3), Mića Jovanović4)
1) Javno komunalno preduzeće „Obrenovac“, Obrenovac, 2) Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 3) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 4) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

34.

Eksperimentalna aparatura za simulaciju sagorevanјa biomase i kontrolu azotnih oksida

    undefined

Milica Mladenović, Ana Marinković, Milijana Paprika, Branislav Repić
Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke, „Vinča“ Univerziteta u Beogradu, Beograd

35.

Ispitivanje ispravnosti automatskih mernih sistema za kontinualno merenje emisije u TE „Nikola Tesla A“ na Bloku A6 u periodu od 2012. do 2016. godine

    undefined

Marko Pavlović, Mihajlo Gigov, Sandra Petković, Miroslav Sofrenić
Rudarski institut, d.o.o., Beograd

36.

Nivo olova u krvi kod dece koja žive u blizini fabrike za reciklažu akumulatora u Zajači

    undefined

Stefan Mandić-Rajčević1), Milan Lepić2), Mića Jovanović3), Petar Bulat4)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Klinika za neurohirurgiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, 3) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 4) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“, Beograd

37.

Ispitivanje mogućnosti uklanjanja sintetskih boja u mikroreaktorskim sistemima

    undefined

Ana Dajić1), Marina Mihajlović1), Dušan Mijin2), Jovan Jovanović1), Mića Jovanović2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

38.

Redizajn sekundarne metalurgije magnezijuma u okviru kompleksa ,,Mg Serbien”

    undefined

Jelena Uljarević, Željko Kamberović, Zoran Anđić, Gordana Kokeza, Darko Radosavljević, Mihailo Dvojaković
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

39.

Analiza uštede energije izborom dobijanja materijala tehnologijama reciklaže ELV-a

    undefined

Dragiša Tolmač1), Jasna Tolmač1), Slavica Prvulović1), Milan Pavlović2), Hosam Bayoumi Hamuda3)
1) Tehnčki fakultet „Mihajlo Pupin” Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjain, 2) FIMEK, Novi Sad, 3) Faculty of Light industry and Environmental Protection Engineering Budapest, Hungary

40.

Uticaj odlagališta kiselog gudrona na kvalitet zemljišta

    undefined

Stojan Simić, Branko Despotović
Rafinerija ulja a.d. Modriča, BiH

41.

Uticaj toplotne izolacije na smanjenje gubitaka energije u industrijskim i energetskim postrojenjima

    undefined

Stojan Simić, Goran Orašanin, Dušan Golubović, Jovana Blagojević, Davor Milić
Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, BiH

42.

Razmatranje mogućnosti zamene goriva kod rafinerijske cevne peći

    undefined

Stojan Simić, Željko Džudželija
Rafinerija ulja a.d. Modriča, BiH

43.

Kogeneracija u industriji korišćenjem gasnih motora

    undefined

Goran Jankes1,2), Miloš Kostić2), Miloš Saleta2), Nikola Petković2), Marko Radosavljević2)
1) Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Centar za energetsku efikasnost i održivi razvoj – CEEFOR, Beograd

44.

Doprinos komunalne policije zaštiti životne sredine

    undefined

Zoran Janjuš1,2), Slobodanka Pavlović2), Igor Jeličić1)
1) Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj Grad Banja Luka, BiH, 2) Fakultet za ekologiju, NUBL, Banja Luka, BiH

45.

Obaranje prašine korišćenjem vodene magle na površinskom kopu „Drmno”

    undefined

Aleksandar Popović
Goša FOM, a.d., Smederevska Palanka

46.

Višekriterijumska optimizacija postrojenja za proizvodnju demineralizovane vode iz toplih izvora

    undefined

Andrija Petrović, Aleksandar Petrović
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

47.

Benčmarking tehnologija uređaja za detoksikaciju u procesu reciklaže ELV-A

Miroslav Vulić1), Virgil Stoica2), Milan Nikolić3), Eleonora Desnica4)
1) Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy in Novi Sad, 2) Faculty of Mechanical Engineering, Polytechnic University of Timisoara; 3) Technical faculty „Mihajlo Pupin”, University of Novi Sad; 4) Technical faculty „Mihajlo Pupin”, University of Novi Sad“

6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji 

48.

2D CFD numerička simulacija fluidizacione komore sagorevanja bazirane na Euler-Euler granularnom modelu

    undefined

Stevan Nemoda, Milica Mladenović, Milijana Paprika, Branislav Repić, Ana Marinković
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Beograd

49.

Temperiranje jestivih ulja procesnim uređajima

    undefined

Duško Salemović1), Aleksandar Dedić2), Erne Varga3), Dragan Halas1)
1) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin; 2) Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 3) Industrija ulja „Dijamant“, Zrenjanin

50.

Numerička simulacija dvofaznog strujanja i razmene toplote u vertikalnom generatoru pare

    undefined

Ivan Joksimović, Milan Petrović, Vladimir Stevanović
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

51.

Korelacione jednačine za određivanje koeficijenta prelaza toplote sa usamljene sferne površine pri prirodnom i prinudnom strujanju vazduha

    undefined  

Tomislav Simonović1), Miloš Mihailović1), Branislav Jaćimović1), Miloš Ivošević1), Loan Laza2)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2) Politehnica University Timisoara, Romania

52.

Prenošenje toplote u gravitacionoj toplotnoj cevi

    undefined  

Nemanja Filipović1), Milan Gojak2)
1) Auto-moto savez Srbije, Beograd, 2) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

7. Sušenje i sušare 

53.

Kako odabrati način sušenja oraha

    undefined  

Damir Đaković, Đorđije Doder, Aleksandar Anđelković
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

54.

Proces sušenja oraha

    undefined  

Đorđije Doder, Damir Đaković
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

55.

Upravljanje termodimnom komorom

    undefined  

Stanko P. Stankov, Saša P. Arsić, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić
Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

56.

Savremene solarne sušare za drvo

Luka Panić
Pana Consulting s.p., Mrkonjić Grad, Bosna i Hercegovina

57.

Različitost procesa sušenja i rešenja kondenzacionih sušara i sušara sa toplotnom pumpom

    undefined  

Radivoje Topić1), Milovan Živković2), Jelena Tasić3), Goran Topić4), Dragomir Aćimović5)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Capoto Build Beograd, 3) Energoprojekt Beograd, 4) Srbijagas Beograd, 5) Termo Concept, Užice 

 

 

 


 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prikaz Procesinga 2014

Dvadset sedmi međunarodni kongres o procesnom inženjerstvu - Procesing 2014. održan je od 22. do 24. septembra 2014. godine u prostoru fabrike Messer Tehnogasa u Beogradu, koji je ujedno bio i generalni pokrovitelj. Kongres je obeležilo preko 200 učesnika i 48 radova, pri čemu je većina autora izložila svoje radove.

Na 27. Procesingu predstavljena je i posebna tematska grupa Sušenje i sušare, koja će i ubuduće biti sastavni deo kongresa.

Uvodnu reč na otvaranju Kongresa održao je prof. Miroslav Stanojević, sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, predsednik Naučnog-Stručnog odbora Kongresa.

Na otvaranju skupa od gostiju su se obratili: 

 • gospodin Ernst Bode potpredsednik Messer grupe za jugoistočnu Evropu i izvršni direktor domaćina, kompanije Messer Tehnogas AD,
 • gospodin Milovan Glavonjić, predsednik Inženjerske komore Srbije,
 • prof. Milorad Milovančević, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu,
 • prof. Dimitrije Voronjec,
 • dr Milovan Živković, predsednik SMEITS-a. 

Dugogodišnja uspešna saradnja sa Inženjerskom komorom Srbije je nastavljena, što je svojim izlaganjem na otvaranju kongresa potvrdio predsednik komore M. Glavonjić.

Fotografije sa Procesinga 2014 možete pogledati ovde.

Okrugli sto

Prvog dana Kongresa održana su sledeća predavanja u okviru okruglog stola. 

 • Preventivna i interventna reparatura metalizacijom,
  Aleksandar Đordjević, Messer Tehnogas AD
 • Primena savremenih metoda zaštite kotlovskih cevi od erozije,
  Gordana Bakić, Mašinski fakultet Beograd
 • Istorijat postrojenja za razlaganje vazduha,
  Ilija Trujić, Vladimir Milovanović, Messer Tehnogas AD 

Predstavljanje novih knjiga

Predstavljene su i dve nove knjige u izdanju SMEITS-a.

Knjigu "Svojstva procesnih fluida" , autora S. Genića, B. Jaćimovića, M. Jarića i N. Budimira predstavio je prof. Srbislav Genić, Mašinski fakultet Beograd.

Knjigu "Sušenje i sušare", Radivoja M. Topića, predstavio je autor prof. Radivoje Topić, Mašinski fakultet Beograd

Na otvaranju Kongresa dodeljene su povelje:

1. za najbolji diplomski rad u 2014., Daliboru Mirkoviću, dipl. maš. inž. iz Beograda, i

2. za izuzetan doprinos u razvoju procesne tehnike, prof. Radivoju Topiću, redovnom profesoru u penziji.

O mogućnostima saradnje na organizaciji sledećeg Procesinga Organizatori su razgovarali sa učesnicima kolegama iz Republike Srpske.

Konferencijom Društva za procesnu tehniku, održanoj 24.  septembra  2014.  završen je 27. kongres Procesing, pri čemu je izabran novi upravni odbor Društva za procesnu tehniku i to u sastavu:  

 1. Zoran Radibratović (predsednik), Messer Tehnogas AD
 2. Miroslav Stanojević (potpredsednik), Mašinski fakultet Beograd
 3. Zoran Stojanović, TE „Nikola Tesla"
 4. Dušan Golubović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Republika Srpska
 5. Jelena Janevski, Mašinski fakultet Niš
 6. Slavko Đurić, FTN Novi Sad
 7. Zoran Janjuš, Banjaluka, Republika Srpska
 8. Dejan Radić (urednik časopisa Procesna tehnika), Mašinski fakultet Beograd
 9. Nenad Mitrović, Mašinski fakultet Beograd
 10. Marko Obradović, Mašinski fakultet Beograd
 11. Nikola Karličić, Mašinski fakultet Beograd  

U znak zahvalnosti za uspešnu saradnju u realizaciji Procesinga 2014, prof. Stanojević je uručio zahvalnicu SMEITS-a kompaniji Messer Tehnogas AD i njenim predstavnicima Sanji Šamatić, Dušanu Batalu, Zoranu Radibratoviću i Ernstu Bodeu.

Jedan broj izloženih radova na Kongresu posle obavljene recenzije je odabran za obljavljivanje u časopisu Procesna tehnika u izdanju SMEITS-a.

Prof. dr Miroslav Stanojević,
predsednik Naučnog-stručnog odbora
27. međunarodnog kongresa o procesnom inženjerstvu
- Procesing 2014.

 Fotografije sa Procesinga 2014 možete pogledati ovde. 

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH