latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 14/03/2016
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


Програм семинара
Обновљиви извори електричне енергије
25. март 2016, Бор 

Семинар се одржава 25. марта 2016. 
у сали Техничког факултета у Бору,
Улица војске Југославије 12 

Котизација износи 1.200,00 динара и обухвата: 
  • присуство семинару,
  • освежење у паузи,
  • штампани материјал семинара,
  • сертификат о положеном семинару након успешно положеног теста.
Котизација од 1.200,00 динара уплаћује се на
текући рачун СМЕИТС-а број 160-396987-81, 
са назнаком "Пријава на семинар 25.3.2016."
Уплатницу предати приликом пријављивања.    
 
Студенти су ослобођени плаћања котизације, али уз обавезну 
 
08.00-09.00 h Пријављивање учесника и подела материјала учесницима са котизацијом (пријавни лист са питањима, штампани материјал семинара, студенти добијају CD са материјалом). 

09.00-09.45 h ОИЕЕ - стање и перспективе (Зоран Николић)

Основни циљ рада је сагледавање енергетских потреба у свету у блиској будућности, могуће изворе енергије и проблеме који се добијају њиховим коришћењем, као и коришћењу обновљивих извора енергије ради што споријих промена у животној средини. У раду је извршена анализа енергетских потреба до 2035. године у складу са растом становништва у свету за који се верује да ће се већ од средине овог века усталити на вредности испод 10 милијарди становника наредних неколико векова. Константан пораст потрошње енергије задњих деценија у свету износи око 2 % годишње, а производња и потрошња електричне енергије као најквалитетнијег енергетског извора има годишњи раст око 2,85 %. Сматра се да ће учешćе обновљивих извора у укупној производњи електричне енергије порасти са 21% у 2012. на 33% у 2040. На крају се може закључити да се, имајући у виду исцрпивост фосилних и нуклеарних извора енергије, мора прећи на коришћење обновљивих извора енергије, и једино се питање поставља када ће се то десити.

Кључне речи: енергија, обновљиви извори, електрична енергија, перспективе обновљивих извора

Биографија др Зорана Николића, дипл. инж. ел.  

09.45-10.30 h Примена нових технологија код ОИЕЕ (Зоран Стевић)

Последњих година у енергетски развијеним земљама се поклањања све већа пажња коришћењу обновљивих извора енергије. Експанзија коришћења обновљивих извора енергије последица је мишљења стручњака да би после 2020. могла наступити енергетска криза. Овакво стање могло би бити делимично отклоњено коришћењем обновљивих извора енергије. Зато се у свету, али и код нас улаже у истраживање и развој нових технологија у тој области.

У излагању се разматрају нове технологије и могућности примене соларне енергије, енергије ветра, горивних ћелија и малих хидроелектрана, као потенцијалних ресурса за значајан удео у производњи електричне енергије. Акумулацији енергије је посвећена посебна пажња, с обзиром на потребу складиштења електричне енергије или њеног претварања у други облик енергије.Нове технологије и материјали највише се развијају и налазе примену код соларних ћелија, горивних ћелија, акумулаторских батерија и суперкондензатора.

Да би енергија сунчевог зрачења била преведена у електричну, користе се материјали који се понашају као полупроводници. Поред стандардних полупроводника (силицијум, германијум, селен) истражују се и други материјали који показују све боље конверторске способности. Нове технологије, посебно нано, у тој области налазе широку примену.

Горивне ћелије представљају технологију будућности. Њиховом масовном применом у напајању транспортних средстава и грејању стамбених и пословних објеката значајно би се спречила емисија штетних гасова из термоелектрана и топлана. Да би се то остварило неопходно је развити технологију горивних ћелија до комерцијалног нивоа, али и обезбедити читаву пратећу инфраструктуру (производњу, складиштење и дистрибуцију водоника пре свега).

Суперкондензатори су релативно нова врста кондензатора код које су изражени феномени електрохемијског двојног слоја, дифузије и велике развијене површине, због чега долази до појаве екстремно велике капацитивности по јединици геометријске површине (више редова величине већих него код класичних кондензатора). Они попуњавају једну широку област између акумулаторских батерија и конвенционалних кондензатора. И са аспекта специфичне енергије (акумулиране енергије по јединици масе или запремине) и са аспекта специфичне снаге (снаге по јединици масе или запремине), ова област покрива подручје од неколико редова величине. Заједно са новим типовима акумулаторских батерија, суперкондензатори представљају будућност у складиштењу електричне енергије.

Биографија проф. др Зорана Стевића, дипл. инж. ел.  

10.30-11.15 h ОИЕЕ у урбаним срединама (Мила Пуцар)

Примена фотонапонских (ФН) система у пројектовању и изградњи објеката постаје део стандардних активности у развоју градова. Кроз примере европских градова Гелсенкирхена у Немачкој, Глеисдорфа у Аустрији и Лиона у Француској, указаће се на позитивне економске и еколошке ефекте оваквог начина добијања енергије и на значајније промене у приступу и начину планирања нових делова града, важној улози експерата, едукацији стручњака, учешћу јавности и улози локалних власти у имплементацији ових пројеката.

Осим тога, на основу иностраних примера биће речи о могућностима примене овакве врсте пројеката код нас. Биће приказан идејни пројекат соларне фотонапонске електране урађен за Скупштину општине Врачар у Београду. Рад предлаже мере и акције (од едукације до финансирања) које би помогле у реализацији овакве врсте пројеката у Србији.

У предавању ће бити речи о развоју малих ветро турбина за урбане средине са примерима из света. С обзиром да 75% становника ЕУ живи у урбаним подручјима последњих година развија се тржиште урбаних ветро турбина (УВТ) које су погодне за генерисање мале количине електричне енергије на којима нема простора за велике турбине.

Биографија др Миле Пуцар, дипл. инж. арх.   

11.15-11.30 h     Пауза уз послужење

11.30-13.00 h Практична вежба на огледном систему
(Зоран Стевић, Жарко Шеваљевић, Зоран Јакшић)

Непрекидно напајање електричном енергијом острвских потрошача мале снаге (до 2,5 kW) током целе године, представља одређени технички проблем имајући у виду да су обновљиви извори електричне енергије непоуздан извор а да је потребно стабилно напајање потрошача. У раду је приказан прорачун енергетског биланса и биланса снаге аутономних потрошача ради добијања података о потребној дневној енергији лети и зими као и вршној снази ради прорачуна компонената система. Приказани су резултати претварања сунчевог зрачења у електричну енергију током 2014. године у Београду из фотонапонских ћелија и анализиран је рад соларних панела, дизел агрегата и акумулаторских батерија. На основу вршне снаге (2,5 kW) и дневне потрошње електричне енергије (6 kWh) као и података о производњи електричне енергије из фотонапонских ћелија у Београду приказан је метод одређивања потребне номиналне снаге фотонапонских ћелија, батерије за акумулисање енергије и дизелелектричног агрегата. Метод је детаљније илустрован користећи примере хибридних система (ПВ + ветрогенератор + агрегат) реализованих по викендицама, повратничким кућама и сплавовима.

Биће приказани фотонапонски панел, акумулатор, инвертор, потрошач, затим термовизијска камера са могућим применама.

Биографија Жарко Шеваљевић, лаб. тех. 

13.00-14.00 h Тест

Учесници одговарају на питања у вези са семинаром.

14.00-15.00 Дискусија

Након што учесници предају своје одговоре, отвара се дискусија чији је циљ да предавачи добију повратну информацију о пријему својих предавања, а да учесници добију одговоре на додатна питања у вези са градивом.


Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH